برجسته

را مراقبت از مو بیشتر کارآمد با termoshapkoy با Aliexpress است که فقط پول مسخره است. به اشتراک گذاری دستور العمل از خود ماسک که من با استفاده از

همه نوع زمان از روز!این termoshapkoy من خودم 2 سال پیش در دور 2016. این طرح برای استفاده از آن به طور منظم به احیای مو جایگزین سشوار اما من این کار را چند بار قرار داده و سپس آن را در گنجه با خیال راحت و در واقع در مورد آن را فراموش کرده (معمولی من). ماه چهار یا پنج سال پیش در حالی که تمیز کردن من تصادفا در آن را دوباره و در نهایت تصمیم گرفت دوباره به بازیابی از مو. من نمی توانم بگویم که آنها د...